• ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៀកបំពាក់ដែលមានស្លាកឯកជន
  • ក្រុមហ៊ុនផលិតសំលៀកបំពាក់កីឡា

ក្រុម​របស់​យើង

01

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍
នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

02

ផ្នែក​លក់

ផ្នែក​លក់
ផ្នែក​លក់
ផ្នែក​លក់

03

រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍

រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍

04

ការកសាងក្រុម

ការកសាងក្រុម
ការកសាងក្រុម
ការកសាងក្រុម